FInal Getsuga Tenshou Screenshot

final getsuga tenshou getsugatensho ichigo kurosaku bleach
Ichigo Kurosaki
Final Getsuga Tenshou
The Final Getsugatenshou is Ichigo Kurosaki becoming Getsuga itself. When Ichigo kurosaki used the technique, Ichigo Kurosaki will lose all of his Soul Reaper (shinigami) powers. that's what "final" means

final getsuga tenshou getsugatensho ichigo kurosaku bleach
Mugetsu Final Getsuga Tenshou
great powers

final getsuga tenshou getsugatensho ichigo kurosaku bleach
The Final Getsugatenshou Ichigo Kurosaki
Screenshot
watch Bleach anime the final getsuga tenshou here