Naruto


UCHIHA       HARUNO                      UZUMAKI
SASUKE        SAKURA                      NARUTO

Naruto shippuden